Kapela

Empire:
Radek Kurc - Zpìv
Dario Sapienza - Kytara
Pavel Marcel - Kytara
Michal "Miki" ®ïánský - Basová kytara
Petr "PetrOff" Maliòák - Klávesy
Tomáš Stloukal - Bicí

Empire technika:
Pavel "Bart" Roman - vrchní technik
Martin "Máchal" Nìmec - technik
Ivo Pavlíèek - zvuk 

Biografie


Skupina EMPIRE byla zalo¾ena koncem roku 2005 zkušenými muzikanty Radkem Kurcem, Michalem ®ïánským, Marcelem Vacínkem a kytaristou Dariem Sapienzou. Zvuk kapely je inspirován hardrockovým stylem 70. a 80. let v moderním kabátì, pro který je charakteristickým faktorem vysoký hlas zpìváka Radka Kurce a projev bluesové duše italského kytaristy Daria Sapienzi.
Empire si získává oblibu u fanouškù bìhem koncertù a spoleèných turné, mimo jiné se skupinou Kreyson nebo Arakain. V roce 2007 u spoleènosti Popron vychází debutové CD s názvem "ZROZENÍ DRAKA", které bylo skvìle pøijato jak u publika, tak odbornou kritikou. Písnièka "NA KØÍDLECH" se stala znìlkou motorkáøského klubu „K-1400“. Singl "SPI DÁL" vystoupal na 8. místo hitparády Gambrinus.

Po zranìní Marcela Vacínka nastupuje na bubenický post Zdeno Pradlovský (Kreyson, Master) a jako host je pøizván Petr Maliòák, hrající na klávesové nástroje. Mezi další úspìchy øadíme úèast EMPIRE v soutì¾i Akademie populární hudby Andìl 2007, a to v sekci Objev roku (kapela) a zpìvák roku (Radek Kurc). Další rok je zahájen další spoleènou šòùrou koncertù se skupinou Arakain pod názvem „Space Tour 2008“. Koncertnì bohatý rok zahrnoval i výborná vystoupení po boku hvìzd jako jsou Doro Pesch a Apocalyptica.

Nový rok a „Space Tour 2009“, opìt po boku skupiny Arakain, je ve znamení zmìnìn na postu bubeníka.  Zdenka Pradlovského  nahrazuje Aleš Zimolka, bubeník známý z mnoha projektù, napø. Merlin Dana Horyny, Asonance, Markýz John. Publiku je pøedstavena nová deska LOBOTOMIE. V rámci vlastního „HUSTLER TOUR“ je v únoru 2010 pokøtìn první videoklip ke skladbì „MISS EROTIKA“. Videoklip je pro svùj obsah sta¾en z veøejnoprávních televizí, co¾ nebrání úspìchu a vítìzství v internetové hitparádì. Petr Maliòák se stává stálým èlenem Empire.
Koncem roku 2011 ve svých nástrojích Michal ®ïánský basa a Aleš Zimolka bicí vyhrávají anketu Èerná Vrána.

Rok 2012 je ve znamení dotáèení tøetího øadového CD. V tomto roce dochází tìsnì pøed vydáním CD „ SHOW „ k tragické nehodì bubeníka Aleše Zimolky na rallye Èeský Krumlov. Aleš staèil CD nahrát a však nikdy neslyšel závìreèný mix. Vydání nového alba je stanoveno na konec záøí. Jednu skladbu „Èas“, je mo¾no si poslechnout v pøehrávaèi na našich webových stránkách.

Koncerty

více

Nenechte si ujít:

Empire - CD Show!

Band

Radek Kurc - Zpěv
Dario Sapienza - Kytara
Michal Žďánský - Basová kytara
Petr "PetrOff" Maliňák - Klávesy
Tomáš Stloukal - Bicí
více ALEŠ ZIMOLKA 1963 - 2012